Гарячі теми закрити
 

Мессі вшосте виграв "Золотий м'яч"

Àðãåíòèíñüêèé íàïàäíèê “Áàðñåëîíè” Ë³îíåëü Ìåññ³ ñòàâ âîëîäàðåì “Çîëîòîãî ì`ÿ÷à” – íàãîðîäè íàéêðàùîìó ôóòáîë³ñòó ñâ³òó çà âåðñ³ºþ ôðàíö
Схожі новини
  • Криштиану Роналду не приехал на вручение «Золотого мяча ...
  • Церемония вручение золотого мяча Лео Месси Лучший игрок в мире 2019
  • Золотий м’яч-2019. Події церемонії
  •  
Найпопулярніші новини цього тижня