Гарячі теми закрити
 

Кличко просить дозволити Києву запустити транспорт, попри заборону МОЗ

̳ñüêèé ãîëîâà Êèºâà ³òàë³é Êëè÷êî ïðîñèòü Êàáì³í äîçâîëèòè ââåñòè ó ì³ñò³ ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó, ïîïðè òå, ùî ̳í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîð
Схожі новини
  • Київ зупиняє рух громадського транспорту - Кличко
  • Кличко: з понеділка громадський транспорт Києва зупиняє роботу
  • Київ офіційно зупиняє рух громадського транспорту (оновлено)
  • Киев в транспорт запускают по 10 человек,
  •  
Найпопулярніші новини цього тижня