Гарячі теми закрити
 

Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і Кравчуком

Ïðåçèäåíò Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé çàïèñàâ íîâîð³÷íå â³òàííÿ, ó ÿêîìó óêðà¿íö³â ïðèâ³òàëè àêòîðè 95-ãî êâàðòàëó ³ ïåðøèé ïðåçèäåíò Óêðà¿íè.
Схожі новини
  • С НОВЫМ ГОДОМ!
  •  
Найпопулярніші новини цього тижня